Online

Podíl průmyslu s mobilními technologiemi na udržitelném rozvoji

Počet osob s online připojením a využívajících mobilní aplikace zkvalitňující naše životy neustále roste. A nehovoříme v tomto případě pouze o aplikacích poskytujících finanční služby, nejnovější poznatky z oblasti zdravého životního stylu či vzdělávací obsah. Je potřeba si uvědomit, že šíření informací a vzájemné propojení jsou nepostradatelná v situacích, jakými jsou například přírodní katastrofy. A právě v tomto směru je role průmyslu s mobilními technologiemi čím dál významnější, neboť šířením informací podporuje společenskou i ekonomickou stabilitu.
spojení lidí
Mobilní operátoři po celém světě usilují prostřednictvím mobilních aplikací o vyšší začlenění nejrůznějších sociálních skupin do společnosti, což se týká především jednotlivých komunit v odlehlých městech. Zpřístupňováním základních služeb, jakými jsou zdravotní a školská péče, a vytvářením nových pracovních míst přispívají ke snižování chudoby a sociálních nerovností.
Tato iniciativa vychází z plánu pro plnění cílů politiky udržitelného rozvoje schváleného 193 zeměmi v rámci Valného shromáždění OSN v roce 2015. Program si klade za cíl skoncování s extrémní chudobou, postupné snižování sociálních nerovností a ochranu naší planety.
smartphone v ruce
Počátkem letošního roku vydala Asociace GSM (Global System for Mobile Communications) již druhou zprávu o plnění jednotlivých závazků tohoto programu. Konkrétně se v ní uvádí, že bylo dosaženo pokroku zejména v položkách zvyšování životní úrovně, poskytování zdravotní péče, vytváření udržitelných měst a ochrany životního prostředí. Příslušná analýza zároveň poukazuje na tři klíčové faktory, jenž tento pokrok umožnily, a to:
1.      kvalitnější infrastruktura a síťové pokrytí
2.      intenzivnější internetové propojení
3.      vyšší počet mobilních zařízení mezi uživateli.
Do roku 2020 si operátoři dále stanovili závazky v podobě intenzivnější spolupráce s vládami jednotlivých zemí nebo navýšení počtu žen s online připojením, především v rozvojových zemích.